Συχνές Ερωτήσεις

/Συχνές Ερωτήσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αστική Ευθύνη ορίζουμε την υποχρέωση που έχει κάθε φυσικό – νομικό πρόσωπο να αποκαταστήσει ζημιές που μπορεί να προκαλέσει σε τρίτους, παράνομα και υπαίτια.

Σύμφωνα με το νόμο έχετε πράγματι υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση για το αυτοκίνητό σας για τη κάλυψη της ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σας έναντι τρίτων από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει ή εμπλακείτε σε ατύχημα.

Σύμφωνα με τον Ν.489/76 προβλέπεται ότι η κυκλοφορία (ακόμη και σε στάση θεωρείται κυκλοφορία) σε δημόσιο δρόμο οχήματος χωρίς να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τις αστικές του ευθύνες (βασικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο) επισύρει την επιβολή των παρακάτω

Α) Διοικητικών κυρώσεων:

 1. Αφαίρεση πινακίδων, άδειας οδήγησης του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για 6 μήνες
 2. Αν το παραπάνω συνδυαστεί και με πρόκληση ατυχήματος η διάρκεια αφαίρεση αυξάνεται σε 2 έτη και επί υποτροπής σε 3 έτη.
 3. Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, 500 ευρώ για τα επιβατικά οχήματα, 250 ευρώ για τα δίκυκλα και 1000 ευρώ για τα επαγγελματικά οχήματα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που το βεβαιωθέν από την αστυνομική αρχή πρόστιμο πληρωθεί εντός των προβλεπόμενων διαστημάτων τότε με την ανάλογη προσκόμιση της απόδειξης, καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα δύναται να επιστραφούν στον κάτοχο οι πινακίδες κυκλοφορίας και η άδεια κυκλοφορίας.

 

Β) Όπως και των παρακάτω ποινικών κυρώσεων (μετά από δικάσιμο):

 1. Φυλάκιση από 2 μήνες έως 1 έτος
 2.  Χρηματικό πρόστιμο έως 3.000 ευρώ

Όπως ορίζεται από με το νόμο η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης καλύπτει την αστική ευθύνη έναντι τρίτων του κύριου ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και του κάθε οδηγού ή δηλωθέν οδηγός που ορίζεται ως υπεύθυνος του οχήματος σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα με υπαιτιότητα δική τους.

Η ασφάλιση δεν καλύπτει την αστική ευθύνη προσώπων που κατέβαλαν το αυτοκίνητο διά της βίας και της κλοπής (δηλαδή του κλέφτη) και έπειτα προκάλεσαν ατύχημα. Επίσης, δεν καλύπτει αυτούς που προκάλεσαν ατύχημα με πρόθεση. Να σημειωθεί όμως ότι καλύπτεται η αστική ευθύνης έναντι τρίτων, ως κύριου ή κατόχου του αυτοκινήτου, για τις περιπτώσεις που το αυτοκίνητο έχει κλαπεί ή έχει αποκτηθεί διά της βίας από τον ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση πώλησης, μεταβίβασης κυριότητας, ακινησίας, ή καταστροφής του οχήματός με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να σας επιστρέψει τα τυχόν μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα εφόσον προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ακυρωσιμότητα του ασφαλιστηρίου.

Μικτή ασφάλεια ή διαφορετικά ο όρος ‘’ασφάλιση ίδιων ζημιών’’ ορίζει ότι η ασφαλιστική σας εταιρεία υποχρεούται να αποκαταστήσει τις υλικές ζημιές του οχήματός σας για κάθε σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή και ανατροπή  σε κάθε περίπτωση ατυχήματος είτε είστε αναίτιος είτε υπαίτιος για το τροχαίο αυτό ατύχημα.

Ο όρος απαλλαγή που αναγράφεται στο συμβόλαιό σας είναι το χρηματικό ποσό που ορίζεται και αναγράφεται στο συμβόλαιο το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία απαλλάσσεται να καταβάλει σε περίπτωση ζημιάς. Για παράδειγμα όταν στο συμβόλαιο η απαλλαγή ορίζεται στα 250€ και το συνολικό ύψος της ζημιάς του αυτοκινήτου σας ανέρχεται στα 1000€, τότε η ασφαλιστική έχει υποχρέωση να καταβάλει 1000€ συνολικό κόστος, μείον την απαλλαγή 250€ = 750€.

Η ασφάλιση των φυσικών φαινομένων ορίζεται όταν οι ζημιές που προξενήθηκαν στο όχημα προέρχονται από τα παρακάτω:

Ανεμοθύελλα, Σεισμό, Χαλάζι ή Χιόνι, Πλημμύρα ή Καταιγίδα, Κατολίσθηση, Έκρηξη από Ηφαίστειο, Λαίλαπα, παλιρροιακό κύμα, καθίζηση.

 

Ενδεχόμενες εξαιρέσεις που μπορεί να υπάρχουν:

 •  Βλάβες προξενήθηκαν στα ηλεκτρονικά συστήματος του οχήματος από παγετό και κρύο.
 •  Ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα σε υπόγεια φύλαξη (Πάρκινγκ).
 •  Θραύση των κρυστάλλων εκτός αν περιλαμβάνεται ανεξάρτητα στο συμβόλαιο.
 •  Σε αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύπτεται η ζημιά από χαλάζι στα φυσικά φαινόμενα, διότι δε συμπεριλαμβάνεται ή σε άλλες περιπτώσεις καλύπτεται με την ανάλογη απαλλαγή.
 • Για την προσθήκη της κάλυψης των φυσικών φαινομένων πρέπει να το ζητήσετε να προστεθεί στο συμβόλαιό σας, διότι δε θεωρείται υποχρεωτική κάλυψη αλλά προαιρετική.
 • Σημαντικό είναι να λάβετε αναλυτική ενημέρωση για πιθανές εξαιρέσεις, όπως και για το ποσό απαλλαγής που ορίζεται στις συγκεκριμένες καλύψεις.

Θα πρέπει να ειδοποιήσετε τη φροντίδα ατυχήματος για την καταγραφή του περιστατικού. Να παραλάβετε δελτίο καιρικών φαινομένων από την Ε.Μ.Υ. το οποίο θα αναγράφει και θα αφορά τη περιοχή και την ώρα που έλαβαν χώρα τα εν λόγω φυσικά φαινόμενα. Το έγγραφο αυτό θα το προσκομίσετε στην ασφαλιστική σας εταιρεία.

 • Θα πρέπει να κατευθυνθείτε το συντομότερο δυνατόν στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή για να κάνετε δήλωση κλοπής και μήνυση κατά αγνώστου.
 •  Να ειδοποιήσετε το ασφαλιστικό μας γραφείο ή απευθείας την ασφαλιστική εταιρεία.
 • Εφόσον έχετε ασφάλιση το όχημά σας για ολική και μερική κλοπή
 • Για αποζημίωση ολικής κλοπής θα χρειαστείτε:
 • Αντίγραφο συμβάντων από την αρμόδια Αστυνομική μη ανεύρεσης του οχήματος μετά από πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία κλοπής.
 • Τελευταία φορολογική δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήματος.
 • Άρση παρακράτησης κυριότητας εφόσον υπάρχει.
 • Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος εάν υπάρχει.
 • Ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 • Παράδοση στην ασφαλιστική εταιρεία κλειδιά του οχήματος και controller συναγερμού του αυτοκινήτου.
 • Για αποζημίωση μερικής κλοπής του οχήματος θα χρειαστείτε:
 • Δήλωση από την αρμόδια αστυνομική αρχή
 • Αποστολή αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στην ασφαλιστική εταιρεία.
 • Εντολή του ασφαλιζόμενου για πραγματογνωμοσύνη στην ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να εκτιμηθεί το ύψος της ζημιάς.

Αρμόδια υπηρεσία για την κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα είναι το Επικουρικό Κεφάλαιο των Ασφαλιστικών Εταιρειών. Η διαδικασία της αποζημίωσης του ατυχήματος μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια. Για την αποφυγή αυτού ιδιαίτερα σημαντικό είναι να επιλέξετε να έχετε στο συμβόλαιό την κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα που παρέχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να αποζημιωθείτε άμεσα από την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Για να λάβετε την αποζημίωση θα πρέπει:

 • Να ειδοποιήσετε αμέσως την τροχαία στο τόπο του ατυχήματος για να καταγράψει ότι το υπαίτιο όχημα είναι ανασφάλιστο και οδηγός του ανασφάλιστου οχήματος να υπογράψει ότι ευθύνεται αποκλειστικά.
 • Να ειδοποιήσετε τηλεφωνικά την Φροντίδα Ατυχήματος προκειμένου να έρθει να καταγράψει το συμβάν και να κάνετε αρνητική δήλωση υπαιτιότητας.
 • Να ενημερώσετε το ασφαλιστικό μας γραφείο ERGOVAS A.E στο τηλέφωνο 2310460307.

Φροντίδα ατυχήματος είναι μια υπηρεσία φροντίδας και εξυπηρέτησης του οδηγού σε περίπτωση ζημιάς ή τροχαίου ατυχήματος που έχει συμβεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει στον ασφαλισμένο ένα σύνολο παροχών, απαλλάσσοντάς τον από όλες τις προκαταρκτικές διαδικασίες μετά από μια ζημιά ή ένα τροχαίο ατύχημα που θα επέλθει. Επίσης δίνεται η δυνατότητα της ρυμούλκησης, μόνο σε περίπτωση ατυχήματος και όχι βλάβης η αβαρίας.

Η σημαντική διαφορά της πλήρης οδικής και ταξιδιωτικής βοήθειας έναντι αυτής του ατυχήματος είναι στην περίπτωση βλάβης η αβαρίας του οχήματος έχει την υποχρέωση της μεταφοράς του σε συνεργείο ή της επισκευής του εφόσον είναι δυνατή (για παράδειγμα αλλαγή ελαστικού με ρεζέρβα, φόρτιση μπαταρίας ή άλλων μικροεπισκευών).

Καλύπτεται η αντικατάσταση των κρυστάλλων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων τοποθέτησης στα πλαϊνά παράθυρα, στο μπροστινό και πίσω παρμπρίζ.

Στην κάλυψη συνήθως δε συμπεριλαμβάνονται τα φανάρια, οι δείκτες αλλαγής πορείας και τα πλαστικά παράθυρα, πλαστικά παρμπρίζ και πλαστικές ηλιοροφές (εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία στο συμβόλαιο).

Τα όρια των καλύψεων ξεκινούν από 1000€ ετησίως και ανά γεγονός έως 2000€ που συνήθως είναι το ανώτερο όριο εκτός από ειδικές περιπτώσεις με συμβόλαια παντός κινδύνου. Να σημειωθεί ότι σε κάποιες εταιρείες υπάρχει απαλλαγή κάποιου ποσού σε περίπτωση που ιδιοκτήτης του οχήματος επιθυμεί να επιλέξει συνεργείο δικής του επιλογής το οποίο δεν είναι συνεργαζόμενο με την ασφαλιστική εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση όταν το όχημα επισκευαστεί σε συνεργαζόμενο συνεργείο της ασφαλιστικής, ο ιδιοκτήτης δεν επωμίζεται τίποτα οικονομικά.

Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα θα πρέπει:

 • Να ενημερώσετε τηλεφωνικά την “φροντίδα ατυχήματος”, για επέλθει να καταγράψει το συμβάν.
 • Να τηλεφωνήσετε στην αστυνομική αρχή προκειμένου να γίνει επίσημη η καταγραφή του ατυχήματος.
 • Να συμπληρώσετε με τον οδηγό του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος τη φιλική δήλωση, εφόσον και οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες συμμετέχουν σε αυτόν.
 • Σε περίπτωση που δεν καλέσατε την “φροντίδα ατυχήματος” την ημερομηνία του συμβάντος για την καταγραφή του, θα πρέπει να ειδοποιήσετε μέσα σε διάστημα οκτώ (8) εργάσιμων ημερών για να γνωστοποιήσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρεία.
 • Σε περίπτωση που το άλλο εμπλεκόμενο όχημα εγκαταλείψει για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να γίνει η καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα. Επίσης, στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.
 • Σε περίπτωση τραυματισμού, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε ώστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια.
 • Να παραμείνετε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να έρθει η τροχαία.
 • Να ειδοποιήσετε το ασφαλιστικό μας γραφείο ERGOVAS A.E στο τηλέφωνο 2310460307.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

   ERGOVAS A.E – ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

  Καλέστε μας!